Thora en getallen II

Abraham was uniek omdat hij de eerste persoon was die het concept van positieve mitswot (geboden) introduceerde in het dienen van G’d. Hoeveel zijn dat er in getallen?

Positieve geboden

Het is een gegeven dat de Thora in totaal 248 positieve mitswot (geboden) heeft, de numerieke waarde van de naam  van “Abraham” (אברהם). Dit getal 248 komt overeen met de belangrijkste botten en organen van het lichaam.

De Thora heeft 365 negatieve geboden (“niet doen”). Die overeenkomen met de belangrijkste zenuwen en pezen in het menselijk lichaam. Ook komt het overeen met de 365 dagen van het jaar.

De positieve geboden zijn bedoeld om ons aan G’d te binden. De negatieve mitswot (geboden) daarentegen zijn om ons te scheiden van het kwaad. Het rijk van het kwaad wordt vertegenwoordigd door de Satan (השטן). De Satan heeft de numerieke waarde van 364 is (zie Talmoed Nedarim 32b). Dit komt omdat de Satan elke dag van het jaar mensen in verwarring brengt, behalve op Jom Kippoer (Grote Verzoendag). Op die dag rust hij, zodat Israël ongestoord op de juiste manier verzoening kan vragen aan G’d. Door het hele jaar zijn de 365 geboden de bescherming tegen de Satan.  

Thora en getallen

Het was Mosje die de hele Thora heeft ontvangen met alle 613 geboden (de 248 positieve- en de 365 negatieve geboden). De numerieke waarde van Mosje Rabbeenoe (משה רבינו) [Mosje onze leraar] is 613.

De Ba’al HaTurim (Rabbi Yakov ben Asher, 1269-1343)¹ wijst erop dat toen G’d het licht creerde aan het begin van de schepping (Genesis 1:4), …En G’d zag het licht dat het goed was) dit is het licht van de Thora en zijn 613 geboden, daarom is de waarde van “het licht” את האור) 613).

Naast de 613 mitswot in de Thora voor Joden, zijn er nog 7 “Noachidische wetten” voor de niet-Joodse wereld. In totaal bevat de Thora 620 mitswot.

De Ba’al HaTurim verklaart (in Sjemot Exodus 20:13) dat de hele tekst van de Tien Geboden 620 letters bevat. Want in die tien proclamaties die op de Sinaï zijn gedaan zijn alle mitswot (geboden) van de Thora opgenomen.

Dit is ook de waarde van G’ds “kroon”, Keter (כתר). Want iemand die de Thora vervult, is te vergeleken met iemand die G’d “kroont”. Iemand die de Thora niet vervult, zal daarentegen van G’d worden afgesneden, karet (כרת) in de taal van de Thora en ook dit heeft de numerieke waarde van 620.

Kabala en getallen

Weet dat in Kabala  Keter (כתר) met een numerieke waarde heeft van 620 dit is de eerste en hoogste van de Sefirot*.

De Joodse mystici leren ons dat uit Keter (620) “pilaren van licht” tevoorschijn komen.

De tweede Sefira, Chochma, bevat “32 poorten”.

De derde Sefira is Bina. Bina heeft “50 poorten” heeft. De ‘poorten’ opgeteld van de innerlijke aspecten van de eerste drie bovenste Sefirot (de mochin, in blauw in het diagram rechts) heeft de numerieke waarde van 702.

Dezelfde getalswaarde heeft  “Sjabbat” (שבת), want het is op Sjabbat dat we door de extra ziel die we hebben in staat zijn om de hoogste niveaus van de werkelijkheid waar te nemen. (In 702 zien we een toespeling op het feit dat we op de zevende dag een tweede ziel ontvangen.)

Nog iets over Sjabbat:

De Gaon van Vilna noemde een beroemde reeks van getalswaarden. Met behulp van een vorm van numerologie dat ‘mispar katan’ (kleine nummers) heet.

Hierbij wordt een getal door opeenvolgende getallen op te tellen teruggebracht tot een enkel cijfer. Wijn is bijvoorbeeld jajien (יין), met een waarde van 70, die kan worden teruggebracht tot 7 door de cijfers op te tellen (5 + 1 + 1 = 7).

Challa (חלה) is 43, wat ook is 7 bij het optellen van de cijfers (4 + 3 = 7).

Op Sjabbat beginnen we met het aansteken van kaarsen, ner (נר), wat 250 is, dit verminderen we tot 7 (2 + 5 + 0 = 7).

Dan maken wij de kiddoesj (inwijding) op wijn (7).

De eerste gang tijdens de sjabbat maaltijd is altijd vis, dag (דג) met een waarde van 7, gevolgd door vlees (בשר), met een waarde van 502, ook 7. Elk aspect van de sjabbat maaltijd heeft iets met het getal 7!

Mijn eigen toevoeging is dat na de vis er eerst soep komt… soep is מרק (marak) 4 + 2 +1 = 7.

¹Hij werd waarschijnlijk geboren in het Roomse Rijk in Keulen rond 1269 en stierf waarschijnlijk in Toledo 1343.[

  • Een Sefira (meervoud: sefirot) is een kanaal van Goddelijke energie of levenskracht. In het proces van de Schepping is een tussenliggend stadium dat voortvloeide uit Gods oneindige licht om te scheppen wat we ervaren als een oneindig licht. 

Aangepast en vertaald van https://www.mayimachronim.com/mind-blowing-gematriot/

Gerelateerde berichten

Reageer


10 − 6 =