Schapies en nog meer schapies

De parasja (afdeling) van deze week is vol van schapen: Labans schapen, Jakobs schapen; witte schapen, zwarte schapen, gevlekte en gespikkelde schapen, schapen met ringen om hun enkels. Jakob komt aan in Charan en het eerste wat hij ziet >> drie kudden schapen die rondom een afgesloten waterbron staan;

Het tweede wat hij ziet >> zijn toekomstige vrouw Rachel – wiens naam in het Hebreeuws ‘ooi’ (ooi = vrouwelijke schaap) betekent.

Rachel hoedt de schapen van haar vader.

Al gauw wordt Jakob zelf een schaapherder. Zijn loon krijgt hij uitbetaald in schapen, hij fokt schapen met speciale kenmerken, hij  droomt over schapen en wordt rijk van zijn schapen en hij brengt zijn schapen naar het Heilige Land, waar hij zijn broer Esav een fortuin aanbiedt, dat hoofdzakelijk bestaat uit… schapen.

Waarom wordt er zoveel verteld over schapen?

De eerste metafoor

„Ik ben van mijn geliefde en mijn geliefde is van mij, hij, die mij hoedt tussen de rozen” (Sjier Hasjiriem [Hooglied] 2:16). De stem in dit vers, verklaart Midrash Rabba (Vertellingen), is die van de gemeenschap Israël, die het heeft over haar verhouding met G’d. „Hij is mijn herder, zoals er staat geschreven (Tehilliem 80:1): ‘Herder van Israël, luister’; en ik ben Zijn schaap, zoals er geschreven staat (Jechezkel 34:31): ‘En jij, Mijn schaap, het schaap van Mijn weide’” (Midrasj Sjier HaSjiriem Rabba 2:16).

Dezelfde Midrasj beschrijft onze verhouding met G’d o.a. ook als die van een kind tot zijn vader, als een zuster tot haar broer, als een bruid tot haar bruidegom, als een wijngaard tot zijn bewaker. Elk van deze metaforen drukken een ander facet uit van deze verhouding: de inherente band tussen G’d en Israël, de liefde en genegenheid, G’ds bescherming van ons, dat wij de bron van Zijn vreugde zijn.

De meest opvallende karaktertrek van het schaap is zijn gedweeheid en gehoorzaamheid. Ook een kind gehoorzaamt zijn vader, maar hij doet dat omdat hij de grootheid van zijn vader waardeert; het schaap gehoorzaamt niet om een of andere reden, het is gewoon gehoorzaam van nature. Het is dit element in onze relatie tot G’d die het schaap symboliseert: een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan G’d die niet voortvloeit uit ons begrip van Zijn grootheid en onze gevoelens voor Hem, maar van de erkenning dat „ik Zijn schaap ben.”

De fundering van het Joodse volk werd temidden van schapen gelegd omdat de onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan G’d de basis vormen van het Jood-zijn.

Natuurlijk zijn wij niet alleen G’ds schapen – wij zijn ook Zijn kinderen, Zijn bruid, Zijn zuster en Zijn wijngaard.

In dezelfde betekenis vertelt Thora ons dat toen Jakob Charan verliet na daar twintig jaar schapen te hebben gehoed, zijn rijkdom niet alleen uit schapen bestond: „Hij had veel schapen, dienstmeiden en dienaren, kamelen en ezels.” Waar kwamen dan zijn andere bezittingen vandaan?

Rasji verklaart dat „hij zijn schapen duur verkocht en dit alles daarmee kocht.” Ook Jakobs spirituele „rijkdom” bestond niet alleen uit dociliteit en zelf-verloochening, maar bestond ook uit gevoelens en begrip, standvastigheid en kracht. Maar de bron en de basis van dit alles waren zijn „schapen.”

Jood-zijn betekent de G’ddelijke wijsheid bestuderen (zoals die in Zijn Thora aan ons onthuld is), daarbij een gepassioneerde liefde en respectvol ontzag ontwikkelen voor G’d, Zijn wijsheid onderwijzen en Zijn wil uitvoeren in een doorgaans vijandige wereld, hetgeen een optimale toepassing vergt van onze mentale, emotionele en assertieve krachten.

De basis van dit alles, de basis waar dit alles uit voortkomt, is onze onvoorwaardelijke toewijding aan G’d – een toewijding die alle verstand en emotie te boven gaat.

Gebaseerd op de lessen van de Lubavitcher Rebbe

(Vertaald met toestemming van www.chabad.com )

www.joodsleven.nl – Zvi Goldberg

 

Over de schrijver

7 reacties

 1. Johan Gerritsen Beantwoorden
  • Lea Farkash Beantwoorden
   • Johan Gerritsen Beantwoorden
    • Lea Farkash Beantwoorden
 2. Johan Gerritsen Beantwoorden
 3. Johan Gerritsen Beantwoorden
 4. Lea Farkash Beantwoorden

Reply